ReadyPlanet.com
dot
บริการสอนพิเศษที่บ้าน
dot
bulletผลงานที่ผ่านมา
bulletอัตราค่าเรียน
bulletหลักสูตร
bulletสอนพิเศษตามบ้าน
bulletกวดวิชาที่สถาบัน
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletตัวอย่างทีมติวเตอร์
bulletสมัครเรียน
bulletสมัครติวเตอร์
bulletติดต่อเรา
dot
กิจกรรมของทางสถาบัน
dot
bulletiQ Plus School Campus
bulletiQ Plus Reading Contest
bulletiQ plus ติวเข้มพนักงาน
bulletiQ Plus Donation
dot
ศูนย์การแปลนานาชาติ และ ศูนย์จัดส่งล่ามภาษา
dot
bulletEnglish Version
bulletข้อมูลบริษัท และ ลูกค้าของเรา
bulletบริการแปลเอกสาร ทุกภาษา ทุกชนิด
bulletรับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
bulletรับรองเอกสาร สถานทูต
bulletรับรองเอกสาร ทนาย ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม และ โนตารีพับลิค
bulletบริการจัดส่งล่ามภาษา
bulletบริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
bulletบริการปรึกษาวีซ่า และ กรอกฟอร์มออนไลน์
bulletบริการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ
bulletบริการยื่นขอใบขับขี่สากล
bulletขั้นตอนการใช้บริการ
bulletร่วมงานกับเรา
bulletติดต่อเรา
dot
บทความน่ารู้
dot
bulletเรียนอย่างไรให้เก่ง
bulletวิทยาศาสตร์น่ารู้
bulletGAT PAT คืออะไร
bulletเทคนิคการอ่านหนังสือ
bulletเคล็ดลับเพิ่มความจำ
bulletวิธีส่งเสริมลูกให้เรียนเก่ง
bulletธรรมะของวัยเรียน
dot
LINK เว็ปเพื่อการศึกษา
dot
bulletสสวท.
bulletสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ
bulletวิชาการดอทคอม
bulletแข่งขันคณิตศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยรัฐบาล
bulletมหาวิทยาลัยเอกชน
bulletวิทยาลัยนานาชาติ
bulletโรงเรียนรัฐบาล
bulletโรงเรียนเอกชน
bulletโรงเรียนนานาชาติ
bulletหน้า HOME


โทร. 085-999-7383
แปลเอกสาร แปลภาษา บริการแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร แปลงาน รับแปลภาษาอังกฤษ แปลจีน แปลญี่ปุ่น แปลฝรั่งเศส แปลเยอรมัน แปลอังกฤษ  รับแปลงาน แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทยเป็นอังกฤษ รับรองเอกสาร รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม แปลเอกสารราคาถูก แปล
แปลเอกสาร แปลภาษา บริการแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร แปลงาน รับแปลภาษาอังกฤษ แปลจีน แปลญี่ปุ่น แปลฝรั่งเศส แปลเยอรมัน แปลอังกฤษ  รับแปลงาน แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทยเป็นอังกฤษ รับรองเอกสาร รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม แปลเอกสารราคาถูก แปล


GAT PAT คืออะไร

 

ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test) 
คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ 
              1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %
              2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %

ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT :Professional and Academic Aptitude Test) 
คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท คือ
              1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
              2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)
              3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
              4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
              5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
              6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
              7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

การสอบ GAT และ PAT
          ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดองค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2553  ประกอบด้วย
1. GPAX 20%
2. O-NET 30%
3. GAT 10-50%
4. PAT 0-40%
รวม 100 %

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
ตรรกศาสตร์, เซต, ระบบจำนวนจริง, ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น, ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ, เรขาคณิตวิเคราะห์, ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม, เมทริกซ์, เวกเตอร์, จำนวนเชิงซ้อน, กำหนดการเชิงเส้น, ลำดับและอนุกรม, แคลคูลัสเบื้องต้น, การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่, ความน่าจะเป็น, การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น, การแจกแจงปกติ, ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล 

ลักษณะข้อสอบ PAT 1 จะวัดศักยภาพน้องๆ ในด้านการคิดและการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
1) เคมี เช่น อะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ สถานะเคมีนิวเคลียร์ สมดุลกรด เบส ไฟฟ้าเคมี ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
2) ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม เช่น การดำรงชีวิตของพืชเซลล์ การดำรงชีวิตของคน สัตว์ พืช พันธุชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
3) ฟิสิกส์ เช่น การเคลื่อนที่ พลังงาน ของไหล ความร้อน ไฟฟ้า แม่เหล็ก เป็นต้น 
4) โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 

ลักษณะข้อสอบของ PAT 2 จะวัดศักยภาพน้องๆ ในด้านการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาแบบนักวิทยาศาสตร์ ทักษะการอ่านบทความแบบนักวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 
1) กลศาสตร์ ( แรง มวล และการเคลื่อนที่ ) 
2) ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง 
3) เคมี ( สาร และสมบัติของสาร ) 
4) พลังงาน ความร้อน และของไหล 
5) คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม 

ลักษณะข้อสอบของ PAT 3 จะวัดศักยภาพน้องๆ ในด้านการคิดวิเคราะห์ ความถนัดเขิงช่าง ความคิดเชิงตรรกะ สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหา และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1) ตรรกศาสตร์ และการคิดแก้ปัญหา 
2) วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม 
3) ความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม 

ลักษณะข้อสอบ PAT 4 จะวัดศักยภาพน้องๆ ในด้าน การสื่อสารทางการออกแบบ (visual communication) มิติสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และการเขียนภาพสามมิติ 

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 
ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู 

ลักษณะข้อสอบ PAT 5 จะวัดศักยภาพและความสามารถในการอ่านและการคิดวิเคราะห์ในวิชาชีพครู 

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 
1) ทัศนศิลป์ 
2) ดนตรี 
3) นาฏศิลป์ 

ลักษณะข้อสอบ PAT 6 จะวัดศักยภาพการรับรู้ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการบูรณาการ 

PAT 7.1 ความถนัดทางด้านภาษาฝรั่งเศส 
1) คำศัพท์พื้นฐาน 
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง 
3) สำนวนในสถานการณ์ต่างๆ 
4) วัฒนธรรมฝรั่งเศส และฝรั่งเศสปัจจุบัน 
5) การออกเสียง 

ลักษณะข้อสอบ PAT 7.1 จะวัดศักยภาพด้านการอ่านจับใจความ ความสามารถในการตีความ ความสามารถในการขยายความและสรุปความ ความสามารถในการสื่อสาร และทักษะการเขียน 

PAT 7.2 ความถนัดทางด้านภาษาเยอรมัน 
1) คำศัพท์พื้นฐานระดับมัธยมปลาย 
2) ไวยากรณ์ 
3) วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม 

ลักษณะ ข้อสอบ PAT 7.2 จะวัดศักยภาพและความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันในสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงสำนวน และความสามารถในการอ่านจับใจความ การตีความ การขยายความและสรุปความ 

PAT 7.3 ความถนัดทางด้านภาษาญี่ปุ่น 
1) คำศัพท์พื้นฐาน 
2) คันจิขั้นพื้นฐาน 
3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 
4) สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน 
5) ญี่ปุ่นศึกษา 

ลักษณะข้อสอบ PAT 7.3 จะวัดศักยภาพ ความสามารถในการสื่อสาร การเขียน และการอ่าน 

PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษาจีน 
1) คำศัพท์ 
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง 
3) สำนวน 
4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจีนและวัฒนธรรมจีน 

ลักษณะข้อสอบ PAT 7.4 จะวัดศักยภาพ ความสามารในการสื่อสาร การอ่านและการเขียน 

PAT 7.5 ความถนัดทางด้านภาษาอาหรับ 
1) ไวยากรณ์ 
2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ - ไทย 
3) คำศัพท์ 
4) ความเข้าใจภาษา 

ลักษณะข้อสอบ PAT 7.5 จะวัดศักยภาพ ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ทักษะทางภาษาอาหรับ 

PAT 7.6 ความถนัดทางด้านภาษาบาลี 
1) คำศัพท์พื้นฐาน 
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง 
3) ความเข้าใจภาษา 

ลักษณะข้อสอบ PAT 7.6 จะวัดศักยภาพ ความสามารถในการอ่านเขียน แปลความ และความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ

- See more at: http://www.dektalent.com/board/view.php?topic=446#sthash.k9qB83GC.dpuf